Vedtægter for Marstal Kajakklub
 
Indledning og kompetencebeskrivelse
Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed, der kan træffe beslutning om
alle forhold, evt. med krav om kvalificeret flertal.

Bestyrelsen er foreningens myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen kan træffe beslutning om alle driftsmæssige forhold.
 
Generalforsamlingen udstikker således rammerne for foreningens virke, der i dagligdagen udfyldes af bestyrelsen.
- Generelle og overordnede spørgsmål varetages af generalforsamlingen
- Konkrete og driftsmæssige spørgsmål varetages af bestyrelsen
- Konkrete aktiviteter kan varetages af medlemmer på frivillig basis eller som udpegede

Generalforsamlingen træffer beslutning om
- evt. forretningsorden for generalforsamlingen
- godkendelse af formandens beretning
- godkendelse af revideret regnskab
- godkendelse af indkomne forslag (generel og overordnet karakter)
- godkendelse af budget
- ændringer i vedtægter
- opløsning af foreningen, herunder evt. sammenlægning.

Bestyrelsen træffer beslutning om (og offentliggør)
- bestyrelsens forretningsorden
- klubbens sikkerhedsbestemmelser
- klubbens sociale færdselsregler (ordensreglement, rengøring, vedligeholdelse af bygninger m.v.)
- den daglige drift af klubbens aktiviteter, herunder evt. udpegning af medlemmer
til at forestå aktiviteter, nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper m.v.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne, der er tilgængelige/ligger på klubbens
hjemmeside.
 
Sø sikkerhed, normer og regler
Der skelnes mellem:
1) Klubbens sikkerhedsbestemmelser, der snævert vedrører sikkerhed til søs.
2) Klubbens sociale færdselsregler, der vedrører regler/normer for brug af klubbens lokaler, udstyr og renomme.
 

Vedtægter

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
 
Stk. 1. Klubbens navn er Marstal Kajakklub. Hjemsted er Ærø Kommune.
 
§ 2. Klubbens formål
 
Stk. 1. Klubbens formål er at fremme aktiviteter og interessen for kajaksport og at
være samlingssted for sportens udøvere på Ærø.
 
Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og herigennem
medlem af Danmarks Idrætsforbund.
 
§ 3. Klubbens værdier
 
Generelt ønsker vi for klubben:

At fremme det sociale samvær og styrke båndene mellem generationerne.
Støtte og fremme ungdomsarbejdet samt skabe gode fritidsmuligheder for de uddannelsessøgende på Ærø.

At sikre et højt uddannelsesniveau for instruktører og give gode muligheder for at dygtiggøre sig.

At basere klubledelsen på nøgleordene: Åbenhed, fleksibilitet og uddelegering for at fremme en positiv atmosfære i klubben med stor involvering af medlemmerne.

At etablere en bådpark, der giver alle mulighed for at finde netop den kajak, der passer.

At give medlemmer og klubbens gæster muligheder for at opleve Ærø og Øhavets helt
unikke natur fra den helt særlige vinkel man oplever fra en havkajak.

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Som medlem af klubben kan optages enhver, der tilslutter sig klubbens formål. Medlemskab er betinget af, at der er betalt rettidigt kontingent, samt forældresamtykke for børn under 18 år. Medlemmer under 18 år er valgbare til bestyrelsen, men kan ikke tegne klubben udadtil som formand, næstformand eller kasserer.
 
Stk. 2. Medlemmer, der er frigivet efter klubbens sikkerhedsbestemmelser, kan på egen hånd benytte klubbens faciliteter og udstyr.
 
Stk. 3. Klubbens kommunikation til medlemmer sker digitalt.
 
Stk. 4. Klubben kan optage medlemmer fra uddannelsessteder, for en periode mindre end et år, for at tilgodese uddannelsesstedets behov for at kunne tilbyde kursus i havkajak. Der betales halvt ungdomskontingent for de pågældende elever.

§ 5. Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Kontingentperioden løber fra d. 1. april til 31. marts. Medlemskabet ophører, hvis der ikke er betalt rettidigt kontingent.
 
Stk. 3. Personer, der ikke tidligere har været medlem af klubben, og som melder sig ind efter den 1. august et år, betaler halvt kontingent for det år, hvor de melder sig ind.
 
§ 6. Bådplads
 
Stk. 1. Medlemmer kan opbevare egen båd og udstyr mærket med navn, såfremt der er plads, eller optages på klubbens venteliste til en plads. Ventelisten føres af bestyrelsen efter opskrivningsdato.
 
Stk. 2. Ved pladsmangel kan bestyrelsen beslutte, at private kajakker, der ikke er benyttet på min. 10 ture årligt jfr. ro-protokollen ikke kan optage plads og skal hjemtages.
 
§ 7. Ordinær generalforsamling
 
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen sker pr. mail. Medlemmerne er selv ansvarlige for at meddele bestyrelsen en gældende
mailadresse.
 
Stk. 2. Dagsorden er:
Valg af dirigent.
Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Indkomne forslag.
Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
Valg til klubbens bestyrelse og andre tillidsposter, som minimum:
Bestyrelsesmedlemmer for toårig periode
Suppleant(er) for etårig periode. Hvis der ikke er enighed om suppleanternes
rækkefølge, afgøres det ved afstemning.
Revisor for etårig periode
Revisorsuppleant for etårig periode
Eventuelt.

Stk. 3. Alle medlemmer har stemme- og taleret.

Stk. 4. Kandidater til bestyrelsen og andre tillidshverv skal give generalforsamlingen sit skriftlige tilsagn om at opstille til valg, hvis de ikke kan være personligt tilstede.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede. Der stemmes ved simpelt flertal i alle anliggender, bortset fra vedtægtsændringer hvor der mindst skal være 2/3 af de tilstedeværende medlemmer, der stemmer for forslaget. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt pr. mail til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 medlemmer,
hvor generalforsamlingen afvikles senest 1 måned efter begæringen.

§ 9. Bestyrelsen
 
Stk. 1. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
 
Stk. 2. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Forretningsorden og referat af bestyrelsesmøderne offentliggøres på hjemmesiden.

§ 10. Regnskabet
 
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 
Stk. 2. Bestyrelsen forvalter klubbens samlede økonomiske ressourcer: bygninger, kajakker, udstyr og likvider under ansvar over for generalforsamlingen og bliver af kassereren løbende orienteret om aktuel regnskabsstatus.
 
Stk. 3. Bestyrelsen tegner foreningen økonomisk. Formanden og kassereren kan meddeles fuldmagt i normale daglige økonomiske anliggender, heriblandt disponering på foreningens konto via homebank / PC-bank.
 
Stk. 4. Regnskabet, der forsynes med revisorens samt bestyrelsens underskrifter, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 11. Klubregler

Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om klubbens sikkerhedsbestemmelser og sociale
færdselsregler, der offentliggøres på hjemmesiden og ved relevant opslag i klublokalerne.

§ 12. Opløsning af klubben

Stk. 1. Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal af de tilstedeværende på generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Et eventuelt overskud efter salg af både og udstyr anbringes i DKF’s varetægt og skal i 10 år henstå til rådighed for en evt. nyopstart af Marstal Kajakklub. Efter 10 år kan DKF frit disponere midlerne.
 

Således enstemmigt vedtaget på ordinær generalforsamling 23. februar 2019.