Vedtægter for Marstal Kajakklub
 

§ 1. Klubbens tilhørsforhold, navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Marstal Kajakklub. Hjemsted er Ærø Kommune.

§ 2. Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at fremme interessen for kajaksporten og at være samlingssted for sportens udøvere.

Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og herigennem medlem af Dansk Idrætsforbund.

§ 3. Aktive medlemmer

Stk. 1. Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Dog kan medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning , men kan kun deltage i aktiviteter på vandet i følge med frigivne forældre eller værge og under disses ansvar.

Stk. 2. Frigivelse kan først finde sted, når man overfor instruktør har godtgjort, at man kan opfylde DKF’s love og de i klubbens egne sikkerhedsbestemmelser stillede krav. Medlemmer under 18 år skal have skriftlig samtykke fra forældre eller værge.

§ 4. Støttemedlemmer

Stk. 1. Som støttemedlem kan optages personer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, og de kan heller ikke deltage i roningen.

§ 5. Kontingent

Stk. 1. Det årlige kontingent forfalder til betaling således:
Lokale aktive medlemmer: Helårligt pr. 1.04 for perioden 1.04 – 31.3. ( Lokale aktive medlemmer er personer med adresse på Ærø eller personer med ’fast’ tilknytning til øen).
Andre aktive medlemmer: Løbende forfald ved indmelding. (Medlemsskab ophører 31.12).

Stk. 2. Personer, der ikke tidligere har været medlem af klubben, og som melder sig ind efter den 1. august et år, betaler halvt kontingent for det år, hvor de melder sig ind.

Stk. 3. Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato. (Kontingent for andre aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen).

§ 6. Bådplads

Stk. 1. Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare egen båd i klubben forsåvidt der er ledig plads, og på betingelse af, at båden forsynes med det nummer under hvilket den samtidigt optages i klubbens bådfortegnelse.

§ 7. Udmeldelse

Stk. 1. Lokale aktive medlemmer: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 2. Andre aktive medlemmer: Medlemsskabet ophører automatisk 31.12.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen sker pr. mail. Medlemmerne er selv ansvarlige for at meddele bestyrelsen en gældende mailadresse.

Stk. 2. Dagsorden er:

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg til klubbens tillidsposter.
Eventuelt.

Stk. 3. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4. Overdragelse af fuldmagt kan ske ved skriftlig fuldmagt, som overbringes bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er tilstede. Ved vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller, hvis en eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne ihænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 aktive medlemmer.
Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, næstformand, kasserer
samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Ud over bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen indkaldes med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 11. Regnskabet

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen og bliver af kassereren løbende orienteret om regnskabet.

Stk. 3. Bestyrelsen tegner foreningen økonomisk. Kassereren kan medddeles fuldmagt i normale daglige økonomiske anliggender, heriblandt disponering på foreningens konto via homebank/ PC bank.
Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til varetagelse af Havkajakcenter Marstal’s (HCM’s)
anliggender og udstede prokura til HCM’s særlige bankkonti.

Stk. 4. Regnskabet, der forsynes med revisorens samt bestyrelsens underskrifter, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 12. Bestemmelser og reglementer

Stk. 1. Bestemmelser og reglementer, fastsat af bestyrelsen, skal være opslået i klubhuset.

§ 13. Opløsning af klubben

Stk. 1. Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3. Et eventuelt overskud efter salg af både og udstyr anbringes i DKF’s varetægt og skal i 10 år henstå til rådighed for en evt. nyopstart af Marstal Kajakklub. Efter 10 år kan DKF frit disponere midlerne.

Vedtægter revideret den 24. februar 2018
Redaktionelle ændringer vedrørende nummerering af paragraffer foretaget 4. april 2018.

 
Cecilie Larsen