Ordensregler

Ordensregler for Marstal Kajakklub

Foreningen er din og min, men især vores. Den er resultatet af et mangeårigt fællesskab. Brug af klubben kræver derfor respekt for fælles ejendom og værdier.

I Marstal Kajakklub lægger vi vægt på, at medlemmerne hjælper og støtter hinanden, ikke blot i det daglige, men også i det mere overordnede arbejde med at få klubben vedligeholdt og udviklet. Klubben bliver ikke bedre, end hvad medlemmerne selv bidrager med, - dette uanset om man er voksen eller junior.

Kajakker

Alle kajakker skal efter endt tur afvaskes og tørres. Det gælder også skørtet. Vesten kun, hvis man har været i vandet.

Kajakker og grej skal anbringes på deres faste pladser. Nogle både skal anbringes på en særlig måde, så de ikke deformeres.

Private kajakker og grej må ikke benyttes af medlemmerne uden tilladelse fra ejeren.

Skurene skal efterlades ryddeligt og aflåst. Det samme gælder klubhus.

Medlemmer skal respektere, at der også er andre brugere i klubben og i klubbens nære omgivelser.

Omklædningsrum og toiletter
 
Omklædningsrummene skal være ryddelige. Sæt tasker/sko på gulvet, så alle kan være der.

Bruser og omklædningsrum svabres for vand og gøres rent efter brug.

Med mange i rummet kan man med fordel svabre flere gange.

Affald lægges i den dertil indrettede affaldsspand i køkkenet.

Toilet og håndvask gøres ren efter brug. Benyt rengøringsmidlerne, der står i toiletrummene.

Sørg for at affaldsspanden i toiletrummet bliver tømt – den skal ikke proppes til.

Private genstande så som rotøj og håndklæder må ikke efterlades i omklædningsrummet.

Hvis du har lånt våddragt og håndklæde af klubben, vaskes det derhjemme og lægges tilbage i klubben.

Glemt tøj lægges i glemmekassen i klubstuen.

Check at omklædningsrummet er helt ryddeligt, før du forlader det.

Køkken og Klubstue
 
Klubben har et dejligt klubhus med tilhørende køkken og klubstue, som alle medlemmer opfordres til at benytte til socialt samvær i klubregi, for eksempel til en kop the efter endt rotur. Når man har benyttet sig af køkkenet og klubstue skal man selvfølgelig sørge for at:
- efterlade køkkenet uden opvask og tømme skraldespand,
- sætte borde og stole på plads og eventuelt tørre overfladerne af,
- undlade at bruge køleskabet til privat opbevaring. Hvis man efterlader varer i køleskabet, er det til fri afbenyttelse for andre medlemmer og varerne vil blive smidt ud i forbindelse med rengøringsturnussen hvis datomærkningen er overskredet.

Rengøringsturnus
 
Alle klubbens medlemmer deltager i rengøring i klubben.

Der gøres rent en gang om måneden om vinteren og en gang om ugen i højsæsonen.

Der skal være tre medlemmer på hvert rengøringshold, og hvert medlem har én rengøringstjans om året.

Der er max. et medlem under 18 år på hvert hold.

På hvert rengøringshold udpeges der en formand m/k over 18 år, der sørger for at koordinere opgaven.

Der ligger en rengøringslogbog i klubhuset, hvori man skriver, når man har gjort rent.

Rengøringsholdet løser følgende opgaver:
• Toiletter og baderum rengøres inkl. gulvvask.
• Øvrige gulve fejes/støvsuges og vaskes.
• Bordflader og køkkenlåger aftørres.
• Køleskab tømmes og rengøres.
• 1/4 del af vinduerne pudses, som følger:
- Ø = Østvendt vindue
- V = Vestvendt vindue
- ØF = Østlige halvdel af facaden
- VF= Vestlige halvdel af facaden
 
Der er udarbejdet et turnusskema, som er sat op på opslagstavlen i klubhuset.

Medlemmerne bedes skrive sig på i grupper på tre og koordinere med de andre i samme gruppe.

Fejl og mangler
 
Fejl og mangler ved kajakker og klubhus indrapporteres til bestyrelsen. Dette kan for kajakkernes vedkommende let gøres via RO-kort programmet.