Bestyrelsen består af
 
Henrik Lindberg Nielsen
Formand
Stokkeby Landevej 3
5970 Ærøskøbing
Tlf: +45 42 16 01 06
E-mail: hlindbergnielsen@gmail.com
 
Valgt til bestyrelsen 2019

Finn Raundahl
Kasserer
Tivoli 12
5970 Ærøskøbing
Tlf.: +45 52 24 68 48
E-mail: finnraundahl@gmail.com

Valgt til bestyrelsen 2021
 
Mathias Faurby Pietraszek
Kirkestræde 14
5960 Marstal
Tlf.: +45 30 72 21 74
E-mail: mfp002@gmail.com

Valgt til bestyrelsen 2022
 
Søren Kingo Jensen
Grønnæsvej 12
5970 Ærøskøbing
Tlf.: +45 20 82 46 92
E-mail: soekije@live.dk
 
Valgt til bestyrelsen 2022
 
Dorte Runge
Grønnæsvej 12
5970 Ærøskøbing
Tlf.: +45 61 30 46 92
E-mail: dorte.runge@outlook.dk

Valgt til bestyrelsen 2022
 
Jan Møller Jensen
Søkildevej 20
5970 Ærøskøbing
Tlf.: + 45 61 11 48 16
E-mail: janm@marnav.dk

Valgt til suppleant 2022
 

Forretningsorden for Marstal Kajakklubs bestyrelse

 
§ 1
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når han/hun ønsker det, eller til ekstraordinært bestyrelsesmøde hvis det ønskes af formanden eller af to andre bestyrelsesmedlemmer i forening med angivelse af et motiveret punkt til drøftelse.

§2
Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst 8 dages varsel og ved udsendelse af mail med forslag til dagsorden til bestyrelsens medlemmer.

§3
Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde:
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Siden sidst fra bestyrelsens medlemmer
- Økonomisk status ved kassereren
- Tidspunkt for næste ordinære bestyrelsesmøde

§4
Der afholdes mindst 5 ordinære bestyrelsesmøder årligt:
- I januar om årsregnskabet og forslag til kommende budget
- I februar med forberedelse af generalforsamlingen
- I marts/april med forberedelse af arbejdsdag og sæsonstart
- I august med midtvejsevaluering af sæsonen og fastlæggelse af årshjul
- I oktober med planlægning af arbejdsdag og sæsonafslutning
 
§5
Der tages skriftligt referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og offentliggøres på Marstal Kajakklubs hjemmeside senest en uge efter afholdelse af bestyrelsesmødet. Emner kan ikke behandles udenfor referat, men referatet kan anonymiseres i tilfælde af personsager.

§6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede. Der træffes beslutninger i bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7
Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. Ved både formands og næstformands fravær træder kassereren i formandens sted.

§8
Bestyrelsen kan kun beslutte tiltag, der kræver handling, hvis det samtidigt besluttes hvem i bestyrelsen, der er ansvarlig for handlingens udførelse. Den ansvarlige skal acceptere opgaven på mødet eller inden mødet, hvis vedkommende ikke kan være til stede.

§9
Bestyrelsen kan nedsætte permanente- og ad hoc-udvalg til løsning af diverse opgaver. Hvert udvalg skal have en kontaktperson blandt bestyrelsens medlemmer.

§10
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i drøftelser og beslutninger, hvor bestyrelsesmedlemmet har væsentlige personlige interesser (inhabilitet). Det enkelte bestyrelsesmedlem skal selv anmode om at blive fritaget for deltagelse i drøftelser, hvori han eller hun føler sig inhabil. Den øvrige bestyrelse tager stilling til inhabilitetsspørgsmålet.

§11
Formanden kan pålægge bestyrelsen tavshedspligt i forbindelse med behandling af personsager, og i forbindelse med opgaver, der sendes i udbud.