Bestyrelsen består af
 
Julie Fritsen
Formand
Tlf.: +45 42 40 30 59
E-mail: Lilly.Fritsen@gmail.com
Valgt for 2 år i 2024
 
Mette Winther
Næstformand
Tlf.: +45 27 62 11 95
E-mail: mhb.winther@gmail.com 
Valgt for 2 år i 2023

Susanne Grube
Kasserer
Tlf.: +45 30 13 16 62
E-mail: susannegrube@gmail.com
Valgt for 2 år i 2024
 
Heidi Albertsen
Sekretær
Tlf.: +45 28 72 13 19
E-mail: nurse_heidi@hotmail.com
Valgt for 2 år i 2023
 
Kresten Petersen
Medlem
Tlf.: +45 22 79 98 14
E-mail: kp@marnav.dk
Valgt for 2 år i 2024
 
Berit Eilertsen
1. Suppleant
Tlf.: +45 61 61 80 82
E-mail: berit.kingo@gmail.com
Valgt for 1 år i 2024
 
Thea De Magos
2. Suppleant
Tlf.: + 45 29 40 96 56
E-mail: kajakudlejningen@gmail.com
Valgt for 1 år i 2024
 

Forretningsorden for Marstal Kajakklubs bestyrelse

 
§ 1
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når han/hun ønsker det, eller til ekstraordinært bestyrelsesmøde hvis det ønskes af formanden eller af to andre bestyrelsesmedlemmer i forening med angivelse af et motiveret punkt til drøftelse.

§2
Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst 8 dages varsel og ved udsendelse af mail med forslag til dagsorden til bestyrelsens medlemmer.

§3
Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde:
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Siden sidst fra bestyrelsens medlemmer
- Økonomisk status ved kassereren
- Tidspunkt for næste ordinære bestyrelsesmøde

§4
Der afholdes mindst 5 ordinære bestyrelsesmøder årligt:
- I januar om årsregnskabet og forslag til kommende budget
- I februar med forberedelse af generalforsamlingen
- I marts/april med forberedelse af arbejdsdag og sæsonstart
- I august med midtvejsevaluering af sæsonen og fastlæggelse af årshjul
- I oktober med planlægning af arbejdsdag og sæsonafslutning
 
§5
Der tages skriftligt referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og offentliggøres på Marstal Kajakklubs hjemmeside senest en uge efter afholdelse af bestyrelsesmødet. Emner kan ikke behandles udenfor referat, men referatet kan anonymiseres i tilfælde af personsager.

§6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede. Der træffes beslutninger i bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7
Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. Ved både formands og næstformands fravær træder kassereren i formandens sted.

§8
Bestyrelsen kan kun beslutte tiltag, der kræver handling, hvis det samtidigt besluttes hvem i bestyrelsen, der er ansvarlig for handlingens udførelse. Den ansvarlige skal acceptere opgaven på mødet eller inden mødet, hvis vedkommende ikke kan være til stede.

§9
Bestyrelsen kan nedsætte permanente- og ad hoc-udvalg til løsning af diverse opgaver. Hvert udvalg skal have en kontaktperson blandt bestyrelsens medlemmer.

§10
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i drøftelser og beslutninger, hvor bestyrelsesmedlemmet har væsentlige personlige interesser (inhabilitet). Det enkelte bestyrelsesmedlem skal selv anmode om at blive fritaget for deltagelse i drøftelser, hvori han eller hun føler sig inhabil. Den øvrige bestyrelse tager stilling til inhabilitetsspørgsmålet.

§11
Formanden kan pålægge bestyrelsen tavshedspligt i forbindelse med behandling af personsager, og i forbindelse med opgaver, der sendes i udbud.